the Tantric NecKlace Immersion with Giangeet | May 24-26, 2024

sIGN up NOW

RA MA Institute Presents

Kundalini Training
FALL 2023

The first student you will have as a teacher is yourself.
And as the light of one candle can light thousands of candles,
you must first illuminate your own consciousness.
Awaken your own awareness.

HARIJIWAN

CERTIFICATION ANNOUNCEMENT

HOUR-BASED CERTIFICATION IS NOW AVAILABLE FOR KUNDALINI TRAININGS FROM THE RA MA GLOBAL ALLIANCE

Certification for all Kundalini Trainings is now available through the RA MA Global Alliance.  
Course Certificates will continue to be issued upon completion of all Kundalini Trainings. 
You can now apply for additional hour-based certification.

All participants of all trainings will continue to receive their Course Certificate.

This additional Hour-based Certificate will be issued upon application in 100-hour increments.  

EXAMPLE 100-HOUR CERTIFICATE

EXAMPLE 700-HOUR CERTIFICATE

RA MA New York

The Relationships CoursE

with Harijiwan & Mandev

A 5-day Kundalini Training in New York

Saturday, September 9 - Wednesday, September 13, 2023

In every relationship there are three energies: you, the other person & the relationship itself—the vibrations between you. Through a series of meditations, yogic love teachings, and the art of face-reading you will quantumly transform your auric field, magnetic projection, & awareness. In this new energetic frequency, you will attract love— in your current relationship, or a new one.

In person at RA MA New York or Virtually on RA MA TV.  Purchase includes unlimited virtual replay.

In this 5-day course, you will learn how to have a happy relationship. Whether you are dating, single, married, raising children, or running a business, this course will give you the skills to improve your relationships.

Learn how to apply the fundamentals of face-reading to your relationships

Experience profound healing— & in doing so, heal your past, present, & future relationships

Activate the projective power of your Chakras to enhance your communication

Learn how to guide the energy in your relationships

Tune-into what you want to experience in your relationships on a deeper level

Change the way you relate to the world
& how the world relates to you.

Join us.

Becoming a Healer
Kundalini Training

DATE & LOCATION CHANGE ANNOUNCEMENT

Due to the passing of Harijiwan’s Teacher, The Very Venerable Ninth Kenchen Thrangu Rinpoche, Becoming a Healer Kundalini Training will not be held at RA MA Mallorca November 1-5, 2023.  

Becoming a Healer Kundalini Training will be held 
November 9-13, 2023 at RA MA Los Angeles.  

We will be back to Mallorca in January of 2024 for the next Kundalini Training live at RA MA Mallorca.  Dates are forthcoming.

མྱུམྱུར་འབྱོབྱོན་གསོསོལ་འདེདེབས་བཞུཞུགས་སོསོ། །

A Prayer for the Swift Return of Khenchen Thrangu Rinpoche

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེ། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་གྱིིས། ། སྲིད་ཞི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཉམ་མེད་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dö ne nam dak chö ying de wa che / nang tong sung juk gyu may röl gar gyi si shi yong kyi khyap dak dor je chang / nyam me la may shap la chak tsal lo

Through the primal, pure great bliss of the dharma expanse And illusory play of appearance and emptiness unified,Vajradhara, you are the lord of all existence and peace. Incomparable guru, I prostrate at your feet.

གཏིང་རིང་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་རུང་བར། །ལས་ཉོན་ཆུ་སྲིན་འབུམ་གྱིིས་གཙེས་པ་ཡི། ། ཉམ་ཐག་འགྲོོ་ཀུན་སྐྱོབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །ཕ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དེ་རིང་དྲན། །

ting ring khor way gya tso jik rung war / le nyön chu sin bum gyi tse pa yi nyam tak dro kün kyop pay pa wo che / pa chik je tsün la ma de ring dren

Great hero who protects all helpless beings
Tormented in the deep oceans of samsara
By the hundred thousand sharks of afflictions and karma, Sole father, venerable guru, I miss you now.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །གཟིིགས་ཤིག་གཟིིགས་ཤིག་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་སེང་། ། བསྟན་འགྲོོའི་བདེ་སྐྱིད་མར་མེ་སྣུམ་ཟིད་ལྟར། །གྱུར་པའི་དུས་འདིར་བརྩེ་བས་དགོངས་སུ་གསོལ། །

khyen no khyen no drin chen chö kyi je / sik shik sik shik yong dzin ma way seng ten droy de kyi mar me num se tar / gyur pay dü dir tse we gong su söl

Think of us! Think of us, kind lord of dharma!
Look at us! Look at us, O teacher, Lion of Speech! The lamp of happiness for the teachings and beings Has run out of oil—now think of us with compassion!

མཁས་བཙུན་བཟིང་པོའི་ལུས་སྟོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གཡུ་རལ་དགུང་དུ་གཟེངས། ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གད་རྒྱང་མཐོན་པོ་ཅན། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་སླར་ཡང་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

khe tsün sang poy lü top rap gye shing / tö sam gom pay yu ral gung du seng che tsö tsom pay ge gyang tön po chen / ma way seng ge lar yang nyur jön söl

Your body of learning, venerability, and goodness grew to full strength; Your mane of listening, contemplation, and meditation touched the sky. Loud was your roar of teaching, debate, and composition.
Lion of Speech, we beg you, return soon!

བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་ལས་དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཡོངས་ལས་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི ། བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་བཟིང་གསེར་གྱིི་ཕྲེང་། །མི་ཉམས་སྤེེལ་བའི་སྐྱེས་བུ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

ka gyü nam le dak poy ka gyü dang / drup gyü yong le karma kam tsang gi
she dang drup pay gyün sang ser gyi treng / mi nyam pel way kye bu nyur jön söl

Come back soon, great being who preserves and spreads
The golden thread of the fine traditions of teaching and practice Of the Dakpo Kagyu among all the Kagyu
And the Karma Kamtsang among all practice lineages.

འོག་མིན་ཞིང་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས། །ཏིལ་གྱིི་གང་བུ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིས། ། རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་རབ་བསྐུལ་ཏེ། །སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །

ok min shing ne ka gyü la may tsok / til gyi gang bu che wa ta bu yi
je tsün la may tuk je rap kül te / trül pay da shal nyur du char war dzö

O hosts of Kagyu gurus in the realm of Akanishta, Come forth like seeds spilling from a bushel of sesame And invoke the venerable guru’s compassion—
Make the moon of his emanation rise soon!

དཔལ་ཆེན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་དང་། །དྲེགས་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཕོ་ཉར་བཅས། ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་གང་། །ཞིང་འདིར་འདྲེན་པའི་སྲུང་མ་ཉེར་མཛོད་ཅིག །

pal chen ma hā ka la cham dral dang / drek pa dün chu tsa nyi po nyar che
chok gi trül kuy nyi ma shön nu gang / shing dir dren pay sung ma nyer dzö chik

Great glorious Mahakala and Mahakali, Seventy-two haughty spirits, and your messengers, Be the protectors who bring the young sun
Of the supreme nirmanakaya back to this realm.

བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་མཐུ་དང་། །བདག་ཅག་སློབ་འབངས་དད་གདུང་རྩེ་གཅིག་པས། །
ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་གྱུར་ཅིག །

la ma tsa sum gya tsoy den tu dang / dak chak lop bang de dung tse chik pe ji tar söl way dön nam ma lü pa / drup pay gyu dre lu wa me gyur chik

By the power of the truth of the ocean of gurus and three roots, And the fervent, one-pointed faith of us disciples,
May there be the unfailing cause and effect
That fulfills all we ask for, in its entirety.

བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པ། བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། ༧ སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རེ་ཞིག་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་ དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། བསྟན་འགྲོོའི་དོན་དུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་སླད་དུ་ཀརྨ་པའི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པ། ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་སུ་འབོད་པའི་སློབ་འབངས་ ཐ་ཤལ་དེས་འདས་ལོ་ ༢༥༦༦ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ལ་སྦྱར་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

The Lord of Refuge Thrangu Rinpoche, a spiritual friend of all Buddhist teachings and vajra holder with all three vows, gave incomparable service to all the teachings and to the Karma Kagyu in particular. Upon his passing into parinirvana, the least of his disciples, Ogyen Trinley, who has the mere title of Karmapa, wrote this on June 8, 2023, the Buddhist year 2566. May it be meaningful. 

NEW DATE & LOCATION

RA MA LOS ANGELES

Becoming a Healer
Kundalini Training

THURSDAY, November 9 - MONDAY, November 13, 2023

9:00am-6:00pm PST 
+3 EST +9 CET

We are now living in the Aquarian Age. For millenia, this age was predicted to have great technological advancement— and unique challenges as a result. Your ability to heal yourself and develop tools to heal others is a priceless gift, especially now.

In person at RA MA Los Angeles or Virtually on RA MA TV.  Purchase includes unlimited virtual replay.

ZOOM Q&A WITH HARIJIWAN

Your sensitivity is your superpower.

Your sensitivity is a strength and a gift, but sometimes it can feel like an obstacle. This is because, your bio-energetic system has to continually upgrade to keep up with the computerization of the world.  

Within Kundalini Yoga, there are countless healing techniques. Many of these healing methods were designed specifically for this Age. There are people who are looking to healers for a way through— that healer may be you.

Become a healing force. Heal yourself, heal those around you, heal the planet.

  • Learn ancient, esoteric healing arts.
  • Gain tools to heal from the emotional, mental, physical, and energetic challenges of the Aquarian Age.
  • Practice rare meditations— install an etheric healing mandala.
  • Learn how to project healing energy— heal anyone anywhere.
  • Experience profound self-healing and transformation— when you heal yourself, your aura carries a code of healing and transmits a healing vibration.

Everyone has a unique healing gift.
Anyone can become a healer.
Awaken the power of your sensory system.
Become the healer you truly are.
Join us.


DAY PASSES NOW AVAILABLE

Previous Courses

Further your learning of Kundalini Yoga and Meditation with these on-demand courses taught by Harijiwan, Tej, Gurujas, Guru Jagat, Mandev and Shabadpreet. All sessions and course materials are included, yours to view on-demand with no expiration upon purchase. 

RA MA GLOBAL ALLIANCE

CERTIFICATION

RA MA GLOBAL ALLIANCE CERTIFICATION

HOW IT WORKS

Certification for all Kundalini Trainings is now available through the RA MA Global Alliance.  
Course Certificates will continue to be issued upon completion of all Trainings. 
You can now apply for additional hour-based certification.

COURSE CERTIFICATION

All participants of all trainings will continue to receive their Course Certificate automatically at the close of each course.  

CERTIFICATION WITH HOUR DESIGNATION

This additional Hour-based Certificate will be issued in 100-hour increments and is by application.  Fill out this application form to get your hour-based certificate.   

EXAMPLE 100-HOUR CERTIFICATE

EXAMPLE 700-HOUR CERTIFICATE

HOW TO APPLY

Hour-based Certification is issued by the RA MA Global Alliance in increments of 100 hours.  

1.  Register in person or virtually for any past or upcoming Kundalini Training. 
Upon completion of any Kundalini Training you will receive a Course Certificate.  

2.  Complete this application form to receive your Hour-based Certificate.

3.  You’ll receive your digital certificate via email. 

**Please note, Kundalini Trainings completed prior to September 2020 are not eligible for certification under the RA MA Global Alliance.  Your training history will be verified upon completion of your application.  

RA MA Institute Presents

REAL RELATIONSHIPS
Kundalini Training

with Harijiwan & Mandev

Thursday, April 6 - Saturday, April 8, 2023
9:00am - 6:00pm EDT
In-Person at RA MA New York + Live Streaming on RA MA TV

Learn the science of Real Relationships

Understand the flow of energy between you and the person you are relating to.
This will increase your healing sensitivity.

Deepen your understanding of how you exchange energy within yourself and with those you want to relate to. The art of relationships is how refined and sensitive you are in creating and participating in these exchanges.
 
This course will give you a new clarity of how communication is created, established and maintained in relationships. Going through the energetic experience of this course will set new energetic patterns for creating better relationships.
 
Leave dreaming about love and start living in love that is actual, real, and now. 
 
What to expect:
 
  • Discover different dimensions  of your relationships
  • Improve and heal any relationship and learn how to shift it onto a new frequency
  • Learn how to move someone else’s energy by learning how to move your own energy
  • Learn how to enjoy every exchange in every relationship
  • Develop strategies for dealing with difficult people and difficult situations
If you relate to anybody, this course is for you— romantic relationships, business relationships, friendships, child raising, etc….This is an exciting opportunity to make a deep and profound change in how you relate to everyone in the world and how everyone in the world relates to you. Join us for this course—you’ll love it.
 

Pre-Registration Pricing through March 31, 2023

In-Person & Virtual registration includes unlimited virtual replay.
This training will be broadcast from the US Eastern Standard time zone EST.

Click Here to learn more about RA MA New York.

Stay in Touch

Enter your email to receive news on RA MA’s Kundalini Trainings and upcoming in person events around the world. 

"Our job is to be very creative and conscious and alert, and understand that these huge galactic energies that are coming on the planet are here to change, to upgrade, to evolve the whole collective."

Harijiwan

Kundalini Training is Presented By

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy